Science journal
BULLETIN OF HIGHER EDUCATION INSTITUTES
NORTH CAUCASUS REGION

SOCIAL SCIENCES


Contacts

Articles sent to:

izvestiya@sfedu.ru

Southern Federal University; Bolshaya Sadovaya Str., 105/42, Rostov-on-Don, 344006, Russia
«Izvestiya vuzov. Severo - Kavkazskii region. Natural Sciences»

Journal Editorial Office Department:

344090, Rostov-on-Don, Stachki avenu, 200/1, h. 2, r. 110;
tel./fax: (863) 218 40 00; add 11093; (863) 218 40 00, add 11094;
E-mail: izvestiya@sfedu.ru

© NovoCNIT SRSPU(NPI), 2013-2014